ĐIỆN TRỞ

BIẾN TRỞ 100kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 10kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 1kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 20kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 250kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 2kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 500kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 50kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 5kΩ
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 1kΩ
4.000₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 2kΩ
4.000₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 5kΩ
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100W 0.5Ω
34.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100W 100Ω
34.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100W 1K
34.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100W 1Ω
34.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100W 5Ω
34.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100Ω 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 5Ω
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 10W
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 50W
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 1KΩ 20W
10.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 1KΩ 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 2.2Ω 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 20Ω 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 2KΩ 10W
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 47Ω 5W
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 50W 1R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 25W
18.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 5W
2.000₫
Chi tiết