ĐIỆN TRỞ

BIẾN TRỞ 100kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 10kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 1kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 20kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 250kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 2kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 500kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 50kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 5kΩ
2.800₫ 2.520₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 100kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 10kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 10kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 1kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 20kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 20kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 250kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 2kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 500kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 50kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 50kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ KÉP 5kΩ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ WTH118 100kΩ
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
CHIẾT ÁP WXD3-13-2W 100kΩ
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
CHIẾT ÁP WXD3-13-2W 10kΩ
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
CHIẾT ÁP WXD3-13-2W 4.7kΩ
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 0.22R - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 0.33Ω 1W - GÓI 200 CON
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 0.5Ω 10W
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 0.5Ω 50W - RX24 50W0.5R
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 100Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 5Ω
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 10W
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 1W - GÓI 200 CON
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 50W
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 1K - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 1KΩ 20W
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 1KΩ 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 2.2Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 20Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 220R - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 2KΩ 10W
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 3.3R - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 33R - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 470R - 1W/200PCS
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 47Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 50W 1R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 25W
18.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 5W
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ CARBON 10Ω 5W
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ CARBON 1kΩ 5W
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ DÁN 1kΩ 8050
100₫ 90₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ DÁN 22Ω - SIZE 0805
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết