VI ĐIỀU KHIỂN

MẠCH NẠP PICKIT3
350.000₫
Chi tiết
ATMEGA328P-PU DIP-28
85.000₫ 76.500₫
Chi tiết
89S52 AT89S52 - 24PU
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
ATMEGA16 - 16PU AT MEGA16-16PU
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
AT89C51 89C51
13.000₫ 11.700₫
Chi tiết
STM8S103F3P6
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
STM32F103C8T6
42.000₫ 37.800₫
Chi tiết
STM8S105C6T6
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
ATMEGA8A ATMEGA8A-PU AVR
26.000₫ 23.400₫
Chi tiết
24LC64 PIC24LC64
8.500₫ 7.650₫
Chi tiết
12F629 PIC12F629 PIC12F629-I/P
23.000₫ 20.700₫
Chi tiết
MSP430G2231IPW14R G2231
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
STM8S003F3P6 ORIGINAL
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
HT9200A
6.500₫ 5.850₫
Chi tiết
MẠCH NẠP ST-LINK/V2
490.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP PICKIT2 SE
195.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP STM8 QFP32
1.850.000₫
Chi tiết
ATMEGA16A-AU SMD ATMEGA16 ORIGINAL
54.000₫ 48.600₫
Chi tiết
ATMEGA8A-AU SMD ORIGINAL
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
ATTINY13A-PU ORIGINAL
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
ATMEGA8A-PU DIP28 ORIGINAL
40.000₫ 36.000₫
Chi tiết
16F54 PIC16F54
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
STM8S003F3P6
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
89S52 AT89S52 - 24JU
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
89C52 AT89C52 - 24PI
13.000₫ 11.700₫
Chi tiết
16F877A PIC16F877A SMD
60.000₫ 54.000₫
Chi tiết
STM8S105K6T6C  LQFP32
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
STM32F103C8T6 LQFP48 ORIGINAL
56.000₫ 50.400₫
Chi tiết
16F84 PIC16F84
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
16F877A PIC16F877A
58.000₫ 52.200₫
Chi tiết