VI ĐIỀU KHIỂN

AT89C2051
19.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP PICKIT3
300.000₫
Chi tiết
ATMEGA328P-PU DIP-28
59.000₫
Chi tiết
89S52 AT89S52 - 24PU
25.000₫
Chi tiết
AT89C51 89C51
13.000₫
Chi tiết
STM8S103F3P6
22.000₫
Chi tiết
STM32F103C8T6
42.000₫
Chi tiết
STM8S105C6T6
25.000₫
Chi tiết
ATMEGA8A ATMEGA8A-PU AVR
22.000₫
Chi tiết
24LC64 PIC24LC64
8.500₫
Chi tiết
MSP430G2231IPW14R G2231
15.000₫
Chi tiết
STM8S003F3P6 ORIGINAL
20.000₫
Chi tiết
HT9200A
6.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP ST-LINK/V2
490.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP PICKIT2 SE
195.000₫
Chi tiết
MẠCH NẠP STM8 QFP32
1.850.000₫
Chi tiết
ATMEGA8A-AU SMD ORIGINAL
20.000₫
Chi tiết
16F54 PIC16F54
12.000₫
Chi tiết
STM8S003F3P6
12.000₫
Chi tiết
89S52 AT89S52 - 24JU
25.000₫
Chi tiết
89C52 AT89C52 - 24PI
13.000₫
Chi tiết
16F877A PIC16F877A SMD
60.000₫
Chi tiết
STM8S105K6T6C  LQFP32
25.000₫
Chi tiết
16F84 PIC16F84
55.000₫
Chi tiết
16F877A PIC16F877A
58.000₫
Chi tiết
BOARD STM32F103C8T6 MINI
58.000₫
Chi tiết