DIODE CHỈNH LƯU

DIODE 6A10 - 6A/1000V
1.500₫
Chi tiết
1N4007 M7
300₫
Chi tiết
MBR40100PT
29.000₫
Chi tiết
1N5819
300₫
Chi tiết
1N4007WS T7
300₫
Chi tiết
50WQ06FN
9.000₫
Chi tiết
DIODE TVS BYV96E
9.000₫
Chi tiết
DIODE 10A10
1.500₫
Chi tiết