TỤ PHÂN CỰC

TỤ ĐIỆN 2200MF 450V
570.000₫
Chi tiết
TỤ 68UF - 450V
13.000₫
Chi tiết
TỤ 6.8UF - 400V
2.500₫
Chi tiết
TỤ 47UF 400V
5.500₫
Chi tiết
TỤ 470UF 450V - SAMXON
59.000₫
Chi tiết
TỤ 4.7UF-400V/500pcs
600.000₫
Chi tiết
TỤ 330UF 450V NICHICON
49.000₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 16V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 450V
30.000₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 35V
5.000₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 25V
4.000₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 50V
300₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 400V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V (SMD)
1.500₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V
300₫
Chi tiết
TỤ 10UF -50V (SMD)
2.000₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
600₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
500₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 450V
4.000₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 400V
2.200₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 35V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 16V
400₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 100V
1.500₫
Chi tiết
TỤ 1000UF - 35V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 1000UF - 25V
2.000₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 50V
35.000₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 100V
70.000₫
Chi tiết