74HC-XXX

745HC27
9.000₫
Chi tiết
74HC04 SMD
2.500₫
Chi tiết
74HC07AP 74HC07 - 7407
9.500₫
Chi tiết
74HC165D
3.000₫
Chi tiết
74HC21N 74HC21 - 7421
8.000₫
Chi tiết
74HC244D
5.500₫
Chi tiết
74HC244PW
4.000₫
Chi tiết
74HC245D
2.500₫
Chi tiết
74HC245N 74HC245
9.000₫
Chi tiết
74HC251 - 74251
9.000₫
Chi tiết
74HC386
12.000₫
Chi tiết
74HC4051D 74HC4051
4.000₫
Chi tiết
74HC4051E 74HC4051
9.000₫
Chi tiết
74HC4052D
3.500₫
Chi tiết
74HC4052E 74HC4052
9.000₫
Chi tiết
74HC4075D
16.000₫
Chi tiết
74HC42
15.000₫
Chi tiết
74HC4538 - 744538
10.000₫
Chi tiết
74HC573 - 74573
7.000₫
Chi tiết
74HC574
7.500₫
Chi tiết
74HC595D 74HC595
2.500₫
Chi tiết
74HC74
4.500₫
Chi tiết
74HC76
15.000₫
Chi tiết
74HC86
5.000₫
Chi tiết
SN7406N SN7406 7406
18.000₫
Chi tiết
SN74174N SN74174 - 74174
10.000₫
Chi tiết
SN74HC14 74HC14 - 7414
2.500₫
Chi tiết
SN74HC20N 74HC20 - 7420
10.000₫
Chi tiết
SN74HC595N 74HC595
2.000₫
Chi tiết