Module không dây

MODULE BLUETOOTH HC-12
140.000₫
Chi tiết
MODULE CAMERA OV7670
65.000₫
Chi tiết
KIT ESP-32F
540.000₫
Chi tiết
MODULE SIM800L
130.000₫
Chi tiết
MODULE SIM800A
280.000₫
Chi tiết
REMOTE PHÁT RF 8 KÊNH
80.000₫
Chi tiết
MODULE WIFI ESP-03 ESP03
85.000₫
Chi tiết
MODULE RF 433Mhz
30.000₫
Chi tiết
MODULE GPS NEO-6M APM2.5
270.000₫
Chi tiết
MODULE RFID RC522
47.000₫
Chi tiết
MODULE WIFI 8266 ESP-01s
59.000₫
Chi tiết